این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محور های همایش :

-نقش غیاث الدین نقشبند یزدی در تاریخ نساجی ایران

- نقش خلاقیت و نوآوری در طرح های غیاث الدین نقشبند یزدی

- ابعاد مختلف زندگی غیاث الدین نقشبند یزدی

- نساجی سنتی و کارافرینی

- نساجی سنتی و هویت ملی

- نساجی سنتی فرصت ها و تهدیدها